کورش رشیدی

مدیر عامل خدمات مهندسی رهگشای صنعت سنندج

نظرات