مجید رضا غلامی خشت

مدیر عامل خدمات مهندسی کشاورزی آبیاران کلات

نظرات