داریوش شاکر قره تپه

مدیر عامل خورشید عصر سازندگی

نظرات