قلندرمهنی نژاد

مدیر عامل دریاسازه خلیج فارس

نظرات