مهندس عبداله اورنگی

مدیر عامل دستاورد بهبود فراگیر

نظرات