عبداله فیض اله بیگی

مدیر عامل دنیای آرمه سنندج

نظرات