افشین عسگر ثانی

مدیر عامل راهیاب رایانه ارومیه

نظرات