مهندس علی محمد کرخیلی

مدیر عامل ریحان سرشت سوادکوه

نظرات