رضا جهانی قوش آقالی

مدیر عامل ژاله گستر خاوران

نظرات