فریبرز سلیم زاده آذری

مدیر عامل ژرف ساز ارومیه

نظرات