قربان نادری شهابی

مدیر عامل ژرف نگار میاندوآب

نظرات