مهندس محمدحسن حاجی شفیعی

مدیر عامل ساختمانهای صنعتی (آی. بی. سی)

نظرات