مهندس علی اکبر عظیمی

مدیر عامل سازمان عمران تبریز

نظرات