مهندس جهاندار آفریدنده

مدیر عامل سازه آفرینان شمال

نظرات