خسرو قاری زاده مقدم

مدیر عامل سازه گستران مشهد

نظرات