علیرضا صادقی مهر

مدیر عامل سامان کار آفرین

نظرات