خلیل مافی نژاد

مدیر عامل سجاد (مرکز تحقیقات)

نظرات