مهندس باقر جعفری

مدیر عامل سخت پالار تبریز

نظرات