مسعود برزگر

مدیر عامل سرمایه گذار مسکن آذر خط تبریز

نظرات