مهندس خلیل سلیم زاده

مدیر عامل سلیم بدر تبریز

نظرات