سید محمد رضی نقیب

مدیر عامل سنگ چینی خلخال

نظرات