مهندس علی افشاری نظری

مدیر عامل سهند آوای اندیشه

نظرات