مهندس سیامک آذری

مدیر عامل سهند رادیه تبریز

نظرات