مهندس تقی قائمی

مدیر عامل سیال مکانیک ساحل

نظرات