مهندس کامبیز شهرام فر

مدیر عامل سیماب صنعت تبریز

نظرات