قاسم توکلی کرقند

مدیر عامل سیماب گستر اسفدن

نظرات