حمید سنایی اردکانی

مدیر عامل سیمین سازان اردکان

نظرات