سیده فاطمه عزیزی

مدیر عامل شالوده گستر کردستان

نظرات