علی مؤمنی

مدیر عامل شاهین داغلار آذربایجان

نظرات