بهاءالدین صنوبر طاهایی

مدیر عامل شایان سنندج

نظرات