رامین عباس قلی زاده

مدیر عامل شبنم افشان گیلان

نظرات