سید مجید رضوی الغروی

مدیر عامل شرکت مهندسی سبزآشیان آپادانا

نظرات