پرویز نقدی دورباطی

مدیر عامل شن وماسه راه گردبندر

نظرات