مهندس ولی الله نامدارابادی

مدیر عامل صبا نیروی شمال

نظرات