مهندس مسعود نظری

مدیر عامل صنایع حرارتی مازندران

نظرات