مهندس مهدی غریبی

مدیر عامل صنعت کاران پرتوان شمال

نظرات