مهندس ابراهیم معتقدی

مدیر عامل صنعت گسترخزر

نظرات