حسین فیروزی

مدیر عامل طرح و ساخت سازه سنندج

نظرات