مهندس امیر مسعود رسایی

مدیر عامل عمران پیشتاز خزر

نظرات