مهندس فتاح علیزاده قاجاری

مدیر عامل عمران شمال قاجار

نظرات