محمدرضا اسکندری

مدیر عامل عمران شهر اکباتان

نظرات