غلامعلی فرهادی

مدیر عامل عمران و سازندگی فرازان طوس

نظرات