وحید میر صدرائی

مدیر عامل عمران و صنعت پاسارگاد

نظرات