صدیقه صالحی گورایسری

مدیر عامل فخر سازان گیل

نظرات