جلال صالحی فدودی

مدیر عامل فرد ساز خاور میانه

نظرات