مهندس میثم اسماعیلی

مدیر عامل فن آوری پویای خزر

نظرات