مهندس علی سقایی

مدیر عامل فن آوری سازه سگال

نظرات