اسماعیل ذبیحی

مدیر عامل فنی مهندسی آرتا سیستم اردبیل

نظرات