محمد نجاتی

مدیر عامل فنی مهندسی به طرح سنندج

نظرات