علیرضا محمدی

مدیر عامل فنی مهندسی عمران پردیس سنندج

نظرات